Publicaties
& media.

In Nederland vervallen niet opgenomen wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar waarin deze door werknemer opgebouwd zijn. Indien werknemer door ziekte bijvoorbeeld geen vakantie heeft kunnen opnemen, dan vervallen deze dagen niet.

Uit twee  recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt dat wettelijke vakantiedagen niet meer zonder na het half jaar waarin deze door werknemer opgebouwd, maar niet opgenomen zijn, komen te vervallen.

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat op de werkgever een inspanningsplicht rust om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen. De rechten vervallen wanneer de werkgever de werknemer in staat heeft gesteld gebruik te maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. De werkgever moet dan aangeven dat de werknemer zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon verliest indien hij daar geen gebruik van maakt.

Eisen inspanningsplicht

De werkgever dient in zijn communicatie over de vakantiedagen naar de werknemer precies en tijdig te zijn. Precies, zodat de werknemer zijn vakantierechten kent en erop gewezen wordt dat indien hij geen vakantie opneemt de vakantiedagen komen te vervallen. Tijdig, opdat de werknemer tijdig vakantie op kan nemen. Als de werkgever door zijn handelen of nalaten een situatie creëert waarin de werknemer weerhouden wordt zijn vakantiedagen op te nemen, dan handelt de werkgever in strijd met het doel van artikel 7 van richtlijn 2003/88.

Voor werkgevers is het van belang om aan te kunnen tonen dat werknemer tijdig gewezen is op zijn recht om vakantie op te nemen en dat de werknemer ook daadwerkelijk in staat gesteld is om vakantie op te nemen. Wij adviseren werkgevers dan ook om schriftelijk of per e-mail tijdig aan werknemer te berichten of er nog wettelijke vakantiedagen genoten kunnen worden en dat werknemer daartoe in de mogelijkheid gesteld wordt. In dit bericht dient eveneens melding te worden gemaakt van het feit dat als de vakantiedagen niet opgenomen worden, dat deze komen te vervallen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meent uw werknemer een vordering uit hoofde van vakantiedagen op u te hebben? Stelt uw werkgever dat uw vakantiedagen zijn komen te vervallen en wenst niet tot betaling van uw vordering over te gaan? Neem dan met ons contact op: 070 314 24 14.

 

Related
Publications.