Disclaimer(s) en klachten

Kantoororganisatie

Fakiri & van Beuningen advocaten is een samenwerkingsverband ex artikel 5.3b Verordening op de advocatuur. De advocaten zijn ieder verzekerd bij de eigen verzekeringsmaatschappij tegen beroepsaansprakelijkheid. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de maatschappij wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Fakiri & van Beuningen advocaten en de cliënt.
 2. Fakiri & van Beuningen advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Fakiri & van Beuningen advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr N.M. Fakiri, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Website Disclaimer

Fakiri & van Beuningen advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fakiri & van Beuningen advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Fakiri & van Beuningen advocaten of door U aan Fakiri & van Beuningen advocaten middels een website van Fakiri & van Beuningen advocaten of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Fakiri & van Beuningen advocaten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fakiri & van Beuningen advocaten via deze website(s). Fakiri & van Beuningen advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Fakiri & van Beuningen advocaten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Cookiebeleid

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door een website. Zij helpen ons om de website van Fakiri & van Beuningen advocaten te verbeteren voor gebruikersgemak en website prestaties. Sinds 5 juni 2012 bestaan er nieuwe regels over cookies op webpagina’s. De regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. De nieuwe regelgeving heeft invloed op Uw privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom krijgt U op deze pagina meer informatie over het gebruik van cookies op onze webpagina’s.

Cookies voor webanalyse
De website van Fakiri & van Beuningen advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hierdoor ontvangen Fakiri & van Beuningen advocaten belangrijke gegevens over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen en andere informatie waarmee wij deze website voortdurend verbeteren voor de gebruikers.

Wat betekent dit voor mijn privacy?
Wij gebruiken de Analytics cookies alleen om de kwaliteit van Fakiri & van Beuningen advocaten te waarborgen. De gegevens die we verzamelen met de cookies zijn anoniem. Zij zijn niet te herleiden tot een bepaald IP-adres, persoon of gebruiker. Wij maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee U op basis van Uw klikgedrag een aangepaste inhoud te zien krijgt. De opgeslagen informatie delen wij niet met andere partijen.

Hoe werkt de opslag van deze cookies?
Google slaat de informatie van de cookies op. Dit gebeurt op onder andere servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie alleen met derde partijen delen als ze daar wettelijk tot wordt verplicht, of als deze partijen de verzamelde informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Hoe kan ik deze cookies weigeren?
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het verwerken van informatie door Google. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren. Ga hiervoor naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. In dat geval zult U misschien niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

First-party cookies
Naast de cookies die wij gebruiken voor onze webanalyse, gebruiken wij ook first-party cookies. First-party cookies zijn belangrijk om de website goed te laten werken. Zij zijn bijvoorbeeld nodig om onze website mobiel vriendelijk te maken. Deze cookies plaatsen wij zelf. Wij gebruiken ze voor onze digitale tools, zoals bij Fakiri & van Beuningen advocaten. Met de nieuwe regels zijn deze cookies toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. Wel hebben wij de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren.

Cookies die Fakiri & van Beuningen advocaten niet gebruikt
Wij maken op onze website geen gebruik van third-party cookies of onnodige cookies. Third-party cookies zijn niet van de eigenaar van de website, maar van derde partijen, bijvoorbeeld van adverteerders. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder Uw toestemming vooraf. Onnodige cookies zijn first-party cookies die gegevens van personen opslaan, die niet nodig zijn voor het gebruik. Ook voor het gebruik van dergelijke onnodige first-party cookies is toestemming nodig.