Publicaties
& media.
11 mei 2018
Geschreven door: Juliën Bons

U verkoopt in uw winkel bijvoorbeeld naast levensmiddelen, telefoon-gerelateerde producten en tabak, ook zwak-alcoholhoudende dranken. U beschikt niet over een vergunning. De gemeente kan optreden tegen het verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken in uw winkel. De gemeente kan u verzoeken om de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank vanuit uw winkel te staken en op straffe van een dwangsom gestaakt te houden. Deze dwangsommen zijn meestal hoog en kunnen snel oplopen. Moet u in een dergelijk geval gehoor geven aan het verzoek van de gemeente?

Uitzondering artikel 18 lid 2 Drank- en horecawet

De gemeente zal zich beroepen op artikel 18 lid 1 Drank- en horecawet. Dit artikel verbiedt het verkopen van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren, dan in de uitoefeningen van het slijtersbedrijf.

U hoeft niet altijd gehoor te geven aan het verzoek van de gemeente om het verkopen van zwak-alcoholhoudende drank te staken. Het is voor u van belang om na te gaan of u wellicht een beroep kan doen op de uitzondering van artikel 18 lid 2 sub a Drank- en horecawet. Deze uitzonderingsbepaling luidt als volgt:

“Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ten aanzien van het verstrekken in een winkel waarin in overwegende mate levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen of uitsluitend zwak-alcoholhoudende dranken al dan niet tezamen met alcoholvrije dranken worden verkocht.

Wanneer kan men van een winkel spreken?

Als voorbeeld van winkels wordt in de Memorie van Toelichting genoemd:

‘de supermarkten, poeliers, delicatessenzaken, de slagers, de viswinkels en melk- en groentezaken. Verder moet gedacht worden aan de speciaalzaken in bier of wijn, al dan niet in combinatie met alcoholvrije drank’ (Kamerstukken II 2008/09, 23022, nr. 3, p. 26-27.)

De Drank- en Horecawet geeft geen definitie van wat onder een winkel verstaan wordt. Hier kan aansluiting gezocht worden bij artikel 1 Winkeltijdenwet. In dit artikel wordt onder een winkel verstaan een voor publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Artikel 18 lid 2 spreekt nog over “waarin”

Met het woord ‘waarin’ wordt tot uitdrukking gebracht dat de uitzondering op het verbod van lid 1 slechts geldt ten aanzien van de verstrekking in winkels. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het niet mag gaan om een verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken ten aanzien van loketverkopen.

Overwegende mate levensmiddelen

Het is van belang dat u in uw winkel in overwegende mate levensmiddelen verkoopt. Wanneer verkoopt u in uw winkel in overwegende mate levensmiddelen? Hiervan is sprake van wanneer in een winkel voornamelijk levensmiddelen worden verkocht. Dit volgt ook uit de voorbeelden zoals genoemd in de memorie van toelichting bij Wijziging van de Drank- en Horecawet, namelijk: supermarkten, poeliers, delicatessezaken, slagers, viswinkels en groentezaken (kamerstukken II 1997/98, 25 969, nr. 3, blz. 26). Dit betreffen allen winkels waarin voornamelijk levensmiddelen verkocht worden.

Wanneer verkoopt u voornamelijk levensmiddelen? Van belang is dat de verhouding tussen bijvoorbeeld de levensmiddelen en de alcoholhoudende dranken niet gelijk mag zijn. U dient in uw winkel meer levensmiddelen te verkopen dan alcoholhoudende dranken. Indien u telefoonaccessoires verkoopt, dan dient u rekening mee te houden dat deze niet in de categorie levensmiddelen vallen.

Ook de uitstraling van uw winkel is van belang. Uw winkel dient aldus de uitstraling van een levensmiddelenwinkel te hebben. De oppervlakte van de winkel, het aandeel van alcoholische dranken in de totaalomzet en de hoeveelheid te koop aangeboden zwak-alcoholhoudende dranken zijn niet van belang.

Indien uw winkel aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u zwak-alcoholhoudende drank vanuit uw winkel zonder vergunning verkopen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een besluit ontvangen waarin u gelast wordt de verkoop van licht alcoholhoudende drank vanuit uw winkel te (laten) staken en gestaakt te (laten) houden, op straffe van een dwangsom? Neem dan contact op met Mr N.M. Fakiri te bereiken op 070 314 24 14 of Nawid@FakirivanBeuningen.nl.

Related
Publications.