Publicaties
& media.

Van onze cliënte werd ruim achtduizend euro door DUO teruggevorderd. NA een door DUO uitgevoerd onderzoek, was DUO van oordeel dat onze cliënte niet op de door haar opgegeven adres woonachtig geweest was. De uitwonende beurs welke zij in het kader van haar studiefinanciering ontving, werd van haar teruggevorderd.

In deze zaak had DUO bij haar onderzoek inzage in de reisgegevens van de OV-chipkaart van cliënte verkregen. DUO had deze gegevens bij Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, opgevraagd. Zowel in bezwaar als in beroep heeft Mr Fakiri bepleit dat het onderzoek van DUO niet zorgvuldig uitgevoerd was. Het standpunt van cliënte werd met voldoende bewijzen ondersteund. Het standpunt van DUO werd volledig weerlegd. Tevens heeft Mr Fakiri bepleit dat DUO, doordat zij inzage in de reisgegevens van cliënte verkregen had, inbreuk op haar privéleven had gepleegd.

Reisgegevens

Zowel het bezwaar als het beroep werden verworpen. De Centrale Raad van Beroep heeft in hoger beroep onze cliënte echter alsnog gelijk gegeven en het hoger beroep gegrond verklaard. De Centrale Raad van Beroep oordeelde op het punt van het gebruik van de OV-chipkaart gegevens, na lang beraad, dat DUO gebruik mocht maken van de reisgegevens van onze cliënte bij haar onderzoek. Op dit punt is de uitspraak enigszins teleurstellend. Wij zijn van oordeel dat inzage in de reisgegevens een te verstrekkende middel is om fraude op te sporen. Wij zijn van oordeel dat fraude opsporen eveneens zonder inzage en gebruik van deze privacy gevoelige informatie kan, getuige de succesvolle zaken die DUO in de jaren hiervoor gevoerd heeft.

Wel is de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat de reisgegevens als zelfstandig bewijs, behoudens bijzondere omstandigheden, niet voldoende zijn om aannemelijk te maken of aan te tonen dat een student niet woont op zijn brp-adres. Als aanvullend bewijs zijn reisgegevens bruikbaar, zij het dat de bewijskracht dan – meestal – beperkt is.

Onbevoegde controleur

Tevens is er in deze zaak door Mr Fakiri bepleit dat DUO gebruik gemaakt had van een onbevoegde controleur. DUO had een stagiair aan het onderzoek laten deelnemen en deze stagiair heeft zich als een controleur gepresenteerd. De Centrale Raad van Beroep was met ons eveneens van oordeel dat een stagiair niet als controleur mag optreden. De bevindingen die door deze stagiair verkregen zijn, werden onrechtmatig geacht.

Het hoger beroep van cliënte werd gegrond verklaard, omdat DUO niet aannemelijk heeft kunnen maken dat cliënte niet op de door haar opgegeven adres woonachtig was.

Lees de uitspraak hier.

Wat kunnen wij voor u beteken?

Heeft u een besluit ontvangen waaruit blijkt dat van u een uitkering teruggevorderd wordt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met Mr N.M. Fakiri, te bereiken op 070 314 24 14 of Nawid@Fakirivanbeuningen.nl.

Related
Publications.