Publicaties
& media.

Als student die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, heeft u recht op studiefinanciering in de vorm van een basisbeurs, welke als een lening door DUO verstrekt wordt. Uw studiefinanciering kan naast de basisbeurs bestaan uit een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is in het leven geroepen om studenten met ouders die een laag inkomen hebben, te ondersteunen met de studiekosten. Studenten dienen de aanvullende beurs aan te vragen door middel van het invullen van het formulier Opgave oudergegevens. DUO kan door middel van dit formulier het inkomen van de ouders van de student navragen bij de Belastingdienst. In sommige gevallen kan het voorkomen dat ouders niet bereid zijn om mee te werken aan het invullen van het formulier ‘Opgave oudergegevens’. Wat kunt u doen dan doen om alsnog een aanvullende beurs aan te vragen?

Wat kan je als student doen?

Indien de ouder(s) weigeren mee te werken aan het invullen van het formulier Opgave oudergegevens, kan de student DUO verzoeken het inkomen van de ouder(s) rechtstreeks op te vragen bij de Belastingdienst of het inkomen buiten beschouwing te laten.

Verklaring terzake deskundige of instantie

Indien de student DUO verzoekt om het inkomen van de ouder(s) buiten beschouwing te laten, wenst DUO een verklaring van een instantie of een terzake deskundige toe te zenden, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, een vertrouwenspersoon, decaan etc.

Studenten kunnen een verklaring overleggen van een deskundige of instantie terzake. Deze verklaring moet in ieder geval aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het moet betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de student;
  • Het moet gaan om eigen kennis en onderzoek naar de persoonlijke situatie van de student;
  • Het moet zijn ondertekend;
  • Het moet zijn geschreven op briefpapier of moet voorzien zijn van een stempel van de instantie.

Mogelijke situaties

DUO onderscheidt twee situaties waaruit blijkt dat de ouder(s) van de betreffende student ‘weigerachtig’ zijn. De eerste situatie is dat de student vanaf de twaalfjarige leeftijd geen contact meer heeft met de ouder(s). De tweede situatie waar de student in kan verkeren is als de ouder structureel weigert om een ouderbijdrage te leveren en sprake is van een ernstig, onverzoenlijk conflict.

In de eerste situatie moeten eveneens de volgende punten in de verklaring van de deskundige of instantie worden opgenomen:

  • Vanaf welke leeftijd de student geen contact meer heeft met de ouder(s);
  • Dat het contact tussen de student en de ouder(s) is verbroken en wat de reden hiervan is.

In de tweede situatie moet de verklaring aan de volgende punten voldoen:

  • De ernst van het conflict moet duidelijk zijn;
  • Sinds welke leeftijd er sprake is van een verbroken contact met de ouder(s) als gevolg van het onverzoenlijke conflict;
  • Hoe het conflict is ontstaan;
  • Wat de achtergronden en de oorzaken zijn van de verbroken ouder-kindrelatie.

Wanneer is sprake van een ernstig, onverzoenlijk conflict?

In de rechtspraak wordt gespecificeerd wat onder een ernstig en onverzoenlijk conflict moet worden verstaan. Er moet sprake zijn van een zodanig fundamentele en structurele verstoring van de relatie tussen ouder en kind dat loskoppeling de enige mogelijkheid is. Hierbij moet gedacht worden aan ernstig lichamelijk of geestelijk geweld. Ook zijn conflicten omtrent levensovertuiging, geloof en cultuur aan te merken als een ernstig en onverzoenlijk conflict, indien de levensstijlen van de ouder en het kind haaks op elkaar staan. Indien de relatie enkel door financiële redenen verbroken is, dan wordt dit niet als ernstig en onverzoenlijk gezien.

 Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft DUO verzoek om het inkomen van uw ouder(s) buiten beschouwing te laten laten afgewezen? Neem dan snel contact met ons op, wij kunnen u in bezwaar bijstaan. Het is van belang dat u binnen zes weken na het besluit contact met ons opneemt, anders verloopt de termijn om bezwaar te kunnen maken.

Mr N.M. Fakiri is te bereiken op het telefoonnummer 070- 3142414 of per e-mail: nawid@fakirivanbeuningen.nl

Related
Publications.