Privacy en klachten

Kantoororganisatie

Fakiri & van Beuningen advocaten is een samenwerkingsverband ex artikel 5.3b Verordening op de advocatuur. De advocaten zijn ieder verzekerd bij de eigen verzekeringsmaatschappij tegen beroepsaansprakelijkheid. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de maatschappij wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

Binnen ons kantoor geldt dat wij uiterst vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens omgaan. Bij verwerken van uw gegevens nemen wij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Natuurlijke personen

Uitdrukkelijk geldt dit privacy statement alleen voor verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen.

Van wie verwerkt Fakiri & van Beuningen de persoonsgegevens?

 • Cliënten van Fakiri & van Beuningen advocaten;
 • Gebruikers van het contactformulier op onze website;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Fakiri & van Beuningen advocaten en overige personen van wie Fakiri & van Beuningen advocaten de persoonsgegevens verwerkt;
 • Bezoekers van onze website;

Persoonsgegevens die door Fakiri & van Beuningen verwerkt worden.

Wij verwerken de persoonsgegevens die aan ons door u direct dan wel indirect verstrekt zijn. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bsn-nummer, maar ook uw IP-adres. Deze gegevens kunnen als persoonsgegevens gekwalificeerd worden, daar deze naar een persoon verwijzen en het gegevens betreffen waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

 Waarom mag Fakiri & van Beuningen uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende redenen verwerken:

 • Wij hebben uw toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Fakiri & van Beuningen advocaten;
 • Fakiri & van Beuningen heeft een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Fakiri & van Beuningen heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Voor welke doeleinden mag Fakiri & van Beuningen advocaten uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het opnemen en onderhouden van contact.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten;
 • Gerichte marketing acties en andere informatie gerelateerd aan onze juridische dienstverlening;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Fakiri & van Beuningen advocaten en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Fakiri & van Beuningen advocaten.

Afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Fakiri & van Beuningen advocaten hebt verstrekt, kan Fakiri & van Beuningen advocaten uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker

Fakiri & van Beuningen advocaten kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Fakiri & van Beuningen advocaten en de verwerker is in dat geval verplicht. Fakiri & van Beuningen advocaten beschikt over dergelijke overeenkomsten en zal met nieuwe derde partijen ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Fakiri & van Beuningen advocaten gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Fakiri & van Beuningen advocaten neemt daarbij te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden.

Welke rechten hebt u?

Inzagerecht

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens doen toekomen. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen. Fakiri & van Beuningen advocaten hanteert een termijn van 14 werkdagen voor het verwerken van uw verzoek om inzage.

Rectificatierecht

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen. Voor het wijzigen van onjuiste persoonsgegevens in haar systemen, hanteert Fakiri & van Beuningen advocaten een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de correcte informatie.

Recht op verwijdering

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Fakiri & van Beuningen advocaten uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot Fakiri & van Beuningen advocaten via e-mailadres:

info@fakirivanbeuningen.nl.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Fakiri & van Beuningen advocaten via e-mailadres: info@fakirivanbeuningen.nl.

Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies en hyperlinks

De website van Fakiri & van Beuningen advocaten maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Fakiri & van Beuningen advocaten daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Indien op de website van Fakiri & van Beuningen advocaten gebruik wordt gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Fakiri & van Beuningen advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen

Fakiri & van Beuningen advocaten mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Fakiri & van Beuningen advocaten, te bereiken via e-mailadres info@fakirivanbeuningen.nl of via telefoonnummer 070 314 24 14.

Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Fakiri & van Beuningen advocaten en de cliënt.
 2. Fakiri & van Beuningen advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Fakiri & van Beuningen advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr N.M. Fakiri, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Website Disclaimer

Fakiri & van Beuningen advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fakiri & van Beuningen advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Fakiri & van Beuningen advocaten of door U aan Fakiri & van Beuningen advocaten middels een website van Fakiri & van Beuningen advocaten of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Fakiri & van Beuningen advocaten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fakiri & van Beuningen advocaten via deze website(s). Fakiri & van Beuningen advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Fakiri & van Beuningen advocaten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Cookiebeleid

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door een website. Zij helpen ons om de website van Fakiri & van Beuningen advocaten te verbeteren voor gebruikersgemak en website prestaties. Sinds 5 juni 2012 bestaan er nieuwe regels over cookies op webpagina’s. De regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. De nieuwe regelgeving heeft invloed op uw privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom krijgt u op deze pagina meer informatie over het gebruik van cookies op onze webpagina’s.

Cookies voor webanalyse
De website van Fakiri & van Beuningen advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Hierdoor ontvangen Fakiri & van Beuningen advocaten belangrijke gegevens over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen en andere informatie waarmee wij deze website voortdurend verbeteren voor de gebruikers.

Wat betekent dit voor mijn privacy?
Wij gebruiken de Analytics cookies alleen om de kwaliteit van Fakiri & van Beuningen advocaten te waarborgen. De gegevens die we verzamelen met de cookies zijn anoniem. Zij zijn niet te herleiden tot een bepaald IP-adres, persoon of gebruiker. Wij maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van u klikgedrag een aangepaste inhoud te zien krijgt. De opgeslagen informatie delen wij niet met andere partijen.

Hoe werkt de opslag van deze cookies?
Google slaat de informatie van de cookies op. Dit gebeurt op onder andere servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie alleen met derde partijen delen als ze daar wettelijk tot wordt verplicht, of als deze partijen de verzamelde informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Hoe kan ik deze cookies weigeren?
Door gebruik te maken van onze website geeft uw toestemming voor het verwerken van informatie door Google. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren. Ga hiervoor naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. In dat geval zult u misschien niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

First-party cookies
Naast de cookies die wij gebruiken voor onze webanalyse, gebruiken wij ook first-party cookies. First-party cookies zijn belangrijk om de website goed te laten werken. Zij zijn bijvoorbeeld nodig om onze website mobiel vriendelijk te maken. Deze cookies plaatsen wij zelf. Wij gebruiken ze voor onze digitale tools, zoals bij Fakiri & van Beuningen advocaten. Met de nieuwe regels zijn deze cookies toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. Wel hebben wij de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren.

Cookies die Fakiri & van Beuningen advocaten niet gebruikt
Wij maken op onze website geen gebruik van third-party cookies of onnodige cookies. Third-party cookies zijn niet van de eigenaar van de website, maar van derde partijen, bijvoorbeeld van adverteerders. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw toestemming vooraf. Onnodige cookies zijn first-party cookies die gegevens van personen opslaan, die niet nodig zijn voor het gebruik. Ook voor het gebruik van dergelijke onnodige first-party cookies is toestemming nodig.